همزمان با روز جهانی محیط زیست گروهی از دانشجویان شهرسازی بیرجند با استفاده از ۳۲۰۰ بطری آلاچیقی در دانشگاه پیام نور این شهر ساختند.

همزمان با روز جهانی محیط زیست گروهی از دانشجویان شهرسازی بیرجند با استفاده از ۳۲۰۰ بطری آلاچیقی در دانشگاه پیام نور این شهر ساختند.

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 1

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 2

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 3

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 4

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 5

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 6

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 7

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 8

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 9

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 10

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 11

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 12

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 13

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 14

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 15

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 16

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 17

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 18

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 19

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 20

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 21

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 22

آلاچیق متفاوت و جالب در بیرجند - تصویر 23

 

     

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه