حیوانات و حشرات با به کارگیری فن استتار ، خود را با محیط اطرافشان در هم می‌آمیزند تا از دید شکارچیان در امان بمانند.

 

حیوانات و حشرات با به کارگیری فن استتار ، خود را با محیط اطرافشان در هم می‌آمیزند تا از دید شکارچیان در امان بمانند.

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 1

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 2

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 3

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 4

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 5

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 6

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 7

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 8

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 9

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 10

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 11

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 12

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 13

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 14

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 15

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 16

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 17

اساتید استتار در حیات وحش - تصویر 18

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه