شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد

 این اتاق شیشه ای در ارتفاع 400 متری از زمین قراردارد و توریست های زیادی را برای بازدید به خود جلب کرده است. این اتاقک خانواده گاریبی را بیشتر از حدی که باید ترساند. هنگامی که جهار عضو این خانواده روی شیشه این اتاق در طبقه 103 برج ویلز برای گرفتن عکس نشسته بودند ، شیشه ناگهان شروع به ترک خوردن کرد. البته کسی آسیب ندید و مسئولان برج سریعا اقدام به تعویض شیشه نمودند. از این به بعد ایستادن روی این شیشه ها جرات بیشتری طلب میکند.

 

شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد - تصویر 1

شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد - تصویر 2

شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد - تصویر 3

شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد - تصویر 4

شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد - تصویر 5

شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد - تصویر 6

شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد - تصویر 7

شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد - تصویر 8

شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد - تصویر 9

شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد - تصویر 10

شیشه های ترسناک برج توریستی، زیر پای بازدیدکنندگان ترک خورد - تصویر 11

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه