این بیمار۵۵ ساله با وزن حدود ۳۲۰ کیلو، از چاقی مفرط پاتولوژیک یا بیمار گونه رنج می برد و روند درمان وی متشکل از دو بعد پیشگیری و بعد درمان است. این چاقی پس از سکته مغزی بیماری و فلج شدن نیمی از بدن آغاز شده است و وی طی ۶ سال از ۱۸۰ کیلو به ۳۲۰ کیلو رسیده است . همه این مسایل آقای شریفی را به یک بیمار چند وجهی مبدل کرده است.

این بیمار۵۵ ساله با وزن حدود ۳۲۰ کیلو، از چاقی مفرط پاتولوژیک یا بیمار گونه رنج می برد و روند درمان وی متشکل از دو بعد پیشگیری و بعد درمان است. این چاقی پس از سکته مغزی بیماری و فلج شدن نیمی از بدن آغاز شده است و وی طی ۶ سال از ۱۸۰ کیلو به ۳۲۰ کیلو رسیده است . همه این مسایل آقای شریفی را به یک بیمار چند وجهی مبدل کرده است.

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 1

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 2

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 3

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 4

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 5

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 6

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 7

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 8

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 9

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 10

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 11

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 12

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 13

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 14

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 15

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 16

مصائب آقای شری��ی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 17

مصائب آقای شریفی با ۳۲۰ کیلو وزن - تصویر 18

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه