غلامرضا فتاحی معلم ابتدایی عشایر سردار بخش ماهیدشت از توابع استان کرمانشاه برای تدریس عشایر هر روز مسیر دو ساعته را کوهپیمایی می کند. در فصول گرم سال نیز به همراه این عشایر به شهرستان دهلران می رود و به علت سختی رفت و آمد به اجبار چند ماه را با آنها زندگی می کند. در این منطقه به علت عدم آنتن دهی تلفن همراه هیچگونه ارتباطی با دنیای خارج میسر نیست.

غلامرضا فتاحی معلم ابتدایی عشایر سردار بخش ماهیدشت از توابع استان کرمانشاه برای تدریس عشایر هر روز مسیر دو ساعته را کوهپیمایی می کند.در فصول گرم سال نیز به همراه این عشایر به شهرستان دهلران می رود و به علت سختی رفت و آمد به اجبار چند ماه را با آنها زندگی می کند.در این منطقه به علت عدم آنتن دهی تلفن همراه هیچگونه ارتباطی با دنیای خارج میسر نیست.

معلم عشایر - تصویر 1

معلم عشایر - تصویر 2

معلم عشایر - تصویر 3

معلم عشایر - تصویر 4

معلم عشایر - تصویر 5

معلم عشایر - تصویر 6

معلم عشایر - تصویر 7

معلم عشایر - تصویر 8

معلم عشایر - تصویر 9

معلم عشایر - تصویر 10

معلم عشایر - تصویر 11

معلم عشایر - تصویر 12

معلم عشایر - تصویر 13

معلم عشایر - تصویر 14

معلم عشایر - تصویر 15

معلم عشایر - تصویر 16

معلم عشایر - تصویر 17

معلم عشایر - تصویر 18

معلم عشایر - تصویر 19

معلم عشایر - تصویر 20

معلم عشایر - تصویر 21

معلم عشایر - تصویر 22

معلم عشایر - تصویر 23

معلم عشایر - تصویر 24

معلم عشایر - تصویر 25

معلم عشایر - تصویر 26

معلم عشایر - تصویر 27

معلم عشایر - تصویر 28

معلم عشایر - تصویر 29

معلم عشایر - تصویر 30

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه