پرش بانجی یا بانجی جامپینگ ورزشی است با پیشینه ۷۰ ساله که در آن فرد توسط محافظ و طناب فنرداری از ارتفاعی بلند می‌ پرد.

پرش بانجی یا بانجی جامپینگ ورزشی است با پیشینه ۷۰ ساله که در آن فرد توسط محافظ و طناب فنرداری از ارتفاعی بلند می‌ پرد.

میان زمین و آسمان - تصویر 1

میان زمین و آسمان - تصویر 2

میان زمین و آسمان - تصویر 3

میان زمین و آسمان - تصویر 4

میان زمین و آسمان - تصویر 5

میان زمین و آسمان - تصویر 6

میان زمین و آسمان - تصویر 7

میان زمین و آسمان - تصویر 8

میان زمین و آسمان - تصویر 9

میان زمین و آسمان - تصویر 10

میان زمین و آسمان - تصویر 11

میان زمین و آسمان - تصویر 12

میان زمین و آسمان - تصویر 13

میان زمین و آسمان - تصویر 14

میان زمین و آسمان - تصویر 15

میان زمین و آسمان - تصویر 16

میان زمین و آسمان - تصویر 17

میان زمین و آسمان - تصویر 18

میان زمین و آسمان - تصویر 19

میان زمین و آسمان - تصویر 20

میان زمین و آسمان - تصویر 21

میان زمین و آسمان - تصویر 22

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه