در ماه مبارک رمضان اذان مغرب و عشاء به صورت تصاویر متحرک روی بدنه برج پخش می شود.

 

در ماه مبارک رمضان اذان مغرب و عشاء به صورت تصاویر متحرک روی بدنه برج پخش می شود.

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 1

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 2

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 3

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 4

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 5

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 6

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 7

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 8

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 9

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 10

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 11

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 12

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 13

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 14

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 15

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 16

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 17

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 18

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 19

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 20

پخش اذان سه بعدی روی بدنه برج میلاد - تصویر 21

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه